തോരാതെ മഴ

5gls8kkf0gbmp7rn08038m62gs https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 5qne9f8h1atb88fjcn4rsk4qni web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2022

വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി

കിണറുകൾ ഇടിഞ്ഞു

താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മിക്കതും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണ്

നദികൾ ഉൾപെടെയുള്ള ജലാശയങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പും ഉയരുകയാണ്

ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നതിനാൽ 12 വരെ യെലോ അലർട്ട്