നീറ്റായി എഴുതാൻ

34rgpq9jb1hda5sdjra6ocmeve https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 452a75331bimjndo99kb2vob66 web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2022

ലൈവ് ബൈ

മെഡിക്കൽ–ഡെന്റൽ അനുബന്ധ ബിരുദ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള ദേശീയ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നാഷനൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് (നീറ്റ് യുജി) പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമായ കൊച്ചി കടവന്ത്ര കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ ഹാളിലേക്ക് പോകുന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ ചിത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് യാത്ര പറയുന്ന രക്ഷിതാവ്.

ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗേറ്റ് പൂട്ടുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്റെ തലയിലെ ക്ലിപ്പ് അമ്മയുടെ തലയിൽ വച്ചുകൊടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥി.

പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമായ കൊച്ചി കടവന്ത്ര കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ, ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് കമ്മൽ ഊരിയെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥി

കടവന്ത്ര കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ പരീക്ഷയെഴുതുന്നവർ ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു നോക്കി മതിലിനു പുറത്തു നിൽക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ.

Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/local-features.html