സഹസ്രദളപത്മം വിരിഞ്ഞു: ആഹ്ലാദം ആയിരം ഇതളായി

14sidl0j59q5ql2fledne4k1pm https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 17spq897na9fac4v325d954jao web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2022

കോഴഞ്ചേരി തോട്ടപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ കുന്നിത്തറയിൽ പ്രവീണിന്റെ വീട്ടിലെ ടെറസിലാണ് സഹസ്രദളപത്മം വിരിഞ്ഞത്

കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഇവ പുഷ്പ്പിക്കാറുള്ളൂ.

പുരാണങ്ങളിൽ ദേവീദേവന്മാരുടെ ഇരിപ്പിടമായി ഇതിനെ കരുതുന്നു

സഹസ്ര ദള പത്മം മൊട്ടിട്ട് രണ്ടാഴ്ചകൊണ്ട് വിരിയും

Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/local-features.html