വിമാനത്താവളത്തിൽ 'കുട്ടി' സന്ദർശനം

74vhqqt582iunlusgl100r2v2d content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-local-features-2022 3ahmu0kj7kjp7n87jbpbn0f45i content-mm-mo-web-stories-local-features tvm-airport-visit

75 ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ സന്ദർശന പരിപാടി നടത്തി

വിമാനങ്ങൾ വന്നിറങ്ങുകയും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി.

Web Stories