നാടിനെ അമ്പാടിയാക്കി ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാർ

4n9crev2s08vbso82a0gokb3qr https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features web-stories 3ln9o7m0vjs0p2p4hh1ef7subh https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2022

കാർമുകിൽവർണാ നിൻ മുന്നിൽ...

കാർമുകിൽ മാഞ്ഞു; ശോഭ തെളിഞ്ഞു

ദ്വാപരയുഗസ്മരണകളുണർത്തി നാടാകെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയാഘോഷം

ഓടക്കുഴൽ വിളി ഒഴുകിയൊഴുകി.....

അമ്പാടിച്ചന്തം നിറഞ്ഞ്

കൺനിറയെ കണ്ണന്മാർ

ശോഭായാത്ര അതീവ ശോഭയോടെ തിരിച്ചെത്തി..