ഗുരുസ്മരണയിൽ വയൽവാരത്ത്

https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features web-stories 4gf3l9i7b2lioe6uappsvct12i https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2022 4h190aeeapvc1tst5gprcfncp9

ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജയന്തി ആഘോഷം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യാൻ ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലത്തിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗുരുവിൻറെ ജന്മഗൃഹമായ വയൽവാരം വീട് സന്ദർശിച്ച് പുഷ്പാർച്ചന നടത്താനെത്തിയപ്പോൾ

Image Credit: Rinku Raj Mattancheriyil

ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജയന്തി ആഘോഷം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യാൻ ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലത്തിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗുരുവിൻറെ ജന്മഗൃഹമായ വയൽവാരം വീട് സന്ദർശിച്ച് പുഷ്പാർച്ചന നടത്താനെത്തിയപ്പോൾ

Image Credit: Rinku Raj Mattancheriyil

ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജയന്തി ആഘോഷം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യാൻ ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലത്തിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗുരുവിൻറെ ജന്മഗൃഹമായ വയൽവാരം വീട് സന്ദർശിച്ച് പുഷ്പാർച്ചന നടത്താനെത്തിയപ്പോൾ

ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജയന്തി ആഘോഷം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യാൻ ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലത്തിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗുരുവിൻറെ ജന്മഗൃഹമായ വയൽവാരം വീട് സന്ദർശിച്ച് പുഷ്പാർച്ചന നടത്താനെത്തിയപ്പോൾ

Image Credit: Rinku Raj Mattancheriyil

ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജയന്തി ആഘോഷം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യാൻ ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലത്തിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗുരുവിൻറെ ജന്മഗൃഹമായ വയൽവാരം വീട് സന്ദർശിച്ച് പുഷ്പാർച്ചന നടത്താനെത്തിയപ്പോൾ

Image Credit: Rinku Raj Mattancheriyil

ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജയന്തി ആഘോഷം ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യാൻ ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലത്തിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗുരുവിൻറെ ജന്മഗൃഹമായ വയൽവാരം വീട് സന്ദർശിച്ച് പുഷ്പാർച്ചന നടത്താനെത്തിയപ്പോൾ

Image Credit: Rinku Raj Mattancheriyil
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/local-features.html