മുഖമാറ്റം

https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features 60ob1rl1p9q2lql01u82b7n7ap 7f19jpl449sm6j7m8ps89lfr9a web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2022

‘മോഡൽ വധുക്കൾ’

ഓൾ കേരള ബ്യൂട്ടിഷ്യൻസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ സംസ്ഥാന ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് മത്സരത്തിൽ നിന്ന്

ഒന്നരണിക്കൂർ കൊണ്ട് വധുക്കളെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യിക്കുകയായിരുന്നു മത്സരം.

ബ്യൂട്ടീഷന്മാർ അവരുടെ മുഖത്ത് മേക്കപ്പിട്ടു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ശേഷമുള്ള ചിത്രം.

Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/local-features.html