തിരുനക്കര ഉത്സവക്കാഴ്ചകൾ– ആനചന്തം

tnjn3k4gh73b8v46asls3opj9 https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2023 web-stories 5g6k6v8koj6pi7ratb4h74nqu4

തിരുനക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന ആനയൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ

ഉഷശ്രീ ശങ്കരന്‍കുട്ടി, പരിമണം വിഷ്ണു, തോട്ടയ്ക്കാട് കണ്ണൻ, കുന്നുമ്മേൽ പരശുരാമൻ, ഉണ്ണിമങ്ങാട് ഗണപതി എന്നിവർ ആനയൂട്ടിൽ പങ്കെടുത്തു.

തിരുനക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന ആനയൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ.

തിരുനക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന ആനയൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ.

തിരുനക്കര മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന ആനയൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ.

Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/local-features.html