പുതു ‘ഷോ’ഭയിൽ

4rglasf8usn05pf4m067sm3nv0 https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features karthyava-path 76svf0gi9sgrusmcrmcfl05lut https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2023

പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു കർത്തവ്യപഥിൽ ഒരുക്കിയ ലേസർ ഷോ.

ധാരാളം പേർ ഷോ കാണുന്നതിനായി ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്.

പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു കർത്തവ്യപഥിൽ ഒരുക്കിയ ലേസർ ഷോ.

പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു കർത്തവ്യപഥിൽ ഒരുക്കിയ ലേസർ ഷോ