ഒരു ഒന്നാം തരം ചിരി...

content-mm-mo-web-stories school-opening-day 6khkbrded5hkt7e22u33utb1cv 6faa1avk573a39ovuuc7a3ai3s content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

പാഠം ഒന്ന്, ഏകാഗ്രത

പെരുമാതുറ ഗവ.എൽപി സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ വേദിയിൽ കലാപരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൗതുകത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു.

ദീപങ്ങൾ സാക്ഷി

പള്ളിത്തുറ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ കുട്ടികൾ അക്ഷരദീപം തെളിച്ചപ്പോൾ.

പെരുമാതുറ ഗവ.എൽപി സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ നിന്ന്.

സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ നിന്ന്.

സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിൽ നിന്ന്.