റോഡിലെപെടാപ്പാട്

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features https-www-manoramaonline-com-web-stories-local-features-2023 7c919va86o8idefe7gpmsck3vo road-issue-trissur 5kcmg9rlm6hffpqhua52hqqdln

കോർപറേഷൻ ഓഫിസിനു സമീപത്തുകൂടെ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നവർ

ശക്തനിലെ പണിപൂർത്തിയാകാത്ത ആകാശപ്പാതയുടെ ചുവട്ടിലൂടെ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നവർ.

ശക്തനിലെ പണിപൂർത്തിയാകാത്ത ആകാശപ്പാതയുടെ ചുവട്ടിലൂടെ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നവർ.

ശക്തനിലെ ആകാശപ്പാതയുടെ ചുവട്ടിലൂടെ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നവർ.

ശക്തനിലെ ആകാശപ്പാതയുടെ ചുവട്ടിലൂടെ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നവർ

ശക്തനിലെ ആകാശപ്പാതയുടെ ചുവട്ടിലൂടെ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നവർ