മഴയ്ക്ക് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ....

content-mm-mo-web-stories rain-kerala-web-story content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 6mva4mpgd1578702b71f477pgo 4kfs6hv08svocc7mju90ofgp94

കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ....

മഴയിലും തണുക്കാത്ത ചായകുടി...

യാത്രയ്ക്കിടയിലെ മഴ

കാലവർഷം ഇന്നലെ മുതൽ ശക്തമായി

മഴയിൽ റോഡ് തോടായി

മഴയിൽ റോഡിലെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ വാഹനം.