കാടഴക്, മയിലഴക്.... അതിരപ്പിളളിയിലെ കാഴ്ചകൾ

content-mm-mo-web-stories plr384t3tn8c7o15p1cmrlmns content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 463e0c3l38ecb5a6uab9vdp968 athirappilly-forest-beauty

അതിരപ്പിളളി റോഡ്

ചിത്രം: ജീജോ ജോൺ

അതിരപ്പിളളി റോഡ്

ചിത്രം: ജീജോ ജോൺ.

അതിരപ്പിളളി കാടിന്റെ ഹരിത ഭംഗി

ചിത്രം: ജീജോ ജോൺ

അതിരപ്പിളളി ചാർപ്പയ്ക്കു സമീത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച

ചിത്രം: ജീജോ ജോൺ

അതിരപ്പിളളി റോഡിൽ നിന്നൊരു കാഴ്ച

മഴയെത്തും മുൻപേ കാടിന്റെ ഹരിത ഭംഗിക്കു മഴവില്ലഴകേകി പറന്നുയരുന്ന മയിൽ അതിരപ്പിളളി ചാർപ്പയ്ക്കു സമീത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച

ചിത്രം: ജീജോ ജോൺ

മഴയെത്തും മുൻപേ കാടിന്റെ ഹരിത ഭംഗിക്കു മഴവില്ലഴകേകി പറന്നുയരുന്ന മയിൽ അതിരപ്പിളളി ചാർപ്പയ്ക്കു സമീത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച

കാടഴക്, മയിലഴക്... മഴയെത്തും മുൻപേ കാടിന്റെ ഹരിത ഭംഗിക്കു മഴവില്ലഴകേകി പറന്നുയരുന്ന മയിൽ അതിരപ്പിളളി ചാർപ്പയ്ക്കു സമീത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച.

ചിത്രം: ജീജോ ജോൺ

അതിരപ്പിളളി കാട്ടിൽ നിന്നൊരു കാഴ്ച

ചിത്രം: ജീജോ ജോൺ