പരിശീലനം മുഖ്യം

web-story-sports content-mm-mo-web-stories 3i0fm00slaq7n4hsp8pgnv5ev5 content-mm-mo-web-stories-local-features bktvcoghblravcskm77hntma9 content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വർ കംലിഗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദേശീയ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് അത്‌ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന്റെ ജംപ് താരമായ നയന ജയിംസ് പരിശീലനത്തിൽ

ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വർ കംലിഗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദേശീയ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് അത്‌ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന്റെ നയന ജയിംസും (ജംപ്), അനു രാഘവനും (ഹർഡിൽസ്) പരിശീലനത്തിൽ.

ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വർ കംലിഗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദേശീയ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് അത്‌ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കായികതാരങ്ങൾ പരിശീലനത്തിൽ.

ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വർ കംലിഗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദേശീയ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് അത്‌ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന്റെ കായികതാരങ്ങൾ പരിശീലനത്തിൽ.

ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വർ കംലിഗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദേശീയ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് അത്‌ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കായികതാരങ്ങൾ പരിശീലനത്തിൽ.

ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വർ കംലിഗ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദേശീയ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് അത്‌ലറ്റിക് ചാംപ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിന്റെ ജംപ് താരമായ നയന ജയിംസ് പരിശീലനത്തിൽ.