‘ഗേൾസ് ഓൺ വീൽസ്’

content-mm-mo-web-stories 7c2sip3fk2ujakffq7jv4lesoo 2qogmibq7mkt3jtqqff68i2as4 content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 girls-on-wheels-palakkad

‘ഗേൾസ് ഓൺ വീൽസ്’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നൽകുന്ന 120 സൈക്കിളുകളുടെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയ ഓസ്കാർ അവാർഡ് ജേതാവ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ മുന്നിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയപ്പോൾ

‘ഗേൾസ് ഓൺ വീൽസ്’ പദ്ധതി - ഓസ്കാർ അവാർഡ് ജേതാവ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ മുന്നിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയപ്പോൾ.

‘ഗേൾസ് ഓൺ വീൽസ്’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നൽകുന്ന 120 സൈക്കിളുകളുടെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയ ഓസ്കാർ അവാർഡ് ജേതാവ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി

‘ഗേൾസ് ഓൺ വീൽസ്’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സൈക്കിൾ ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികൾ

‘ഗേൾസ് ഓൺ വീൽസ്’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നൽകുന്ന 120 സൈക്കിളുകളുടെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയ ഓസ്കാർ അവാർഡ് ജേതാവ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ മുന്നിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയപ്പോൾ.