കനകകുന്നിലെ യോഗാ പരിശീലനം

4h9d83gtffnqa4uvueojvkgu61 content-mm-mo-web-stories yoga-training-at-kanakakunnu 7cd6o7bg9jv5eef15sthphf43j content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

ശ്രീ രാം ചന്ദ്ര മിഷനും ഹാർട്ട്ഫുൾനെസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും യോഗ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കനകകുന്നിൽ നടത്തുന്ന പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന്

ശ്രീ രാം ചന്ദ്ര മിഷനും ഹാർട്ട്ഫുൾനെസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും യോഗ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കനകകുന്നിൽ നടത്തുന്ന പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന്.

ശ്രീ രാം ചന്ദ്ര മിഷനും ഹാർട്ട്ഫുൾനെസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും യോഗ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കനകകുന്നിൽ നടത്തുന്ന പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന്.

ശ്രീ രാം ചന്ദ്ര മിഷനും ഹാർട്ട്ഫുൾനെസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും യോഗ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കനകകുന്നിൽ നടത്തുന്ന പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന്.

ശ്രീ രാം ചന്ദ്ര മിഷനും ഹാർട്ട്ഫുൾനെസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും യോഗ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കനകകുന്നിൽ നടത്തുന്ന പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന്.

ശ്രീ രാം ചന്ദ്ര മിഷനും ഹാർട്ട്ഫുൾനെസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും യോഗ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കനകകുന്നിൽ നടത്തുന്ന പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന്.

ശ്രീ രാം ചന്ദ്ര മിഷനും ഹാർട്ട്ഫുൾനെസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും യോഗ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കനകകുന്നിൽ നടത്തുന്ന പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന്.