കൊച്ചിയില്‍ ‘അമ്മ’ യുടെ ജനറല്‍ ബോഡി യോഗത്തിന് തുടക്കം

content-mm-mo-web-stories 4i8onv0t7tn18g4scar6s83urc 1imk77nsgq9as1ibrgukk74o8a amma-general-body-meeting-pictures content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

കൊച്ചിയില്‍ ‘അമ്മ’ യുടെ ജനറല്‍ ബോഡി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മോഹന്‍ ലാല്‍

Image Credit: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ

കൊച്ചിയില്‍ ‘അമ്മ’ യുടെ ജനറല്‍ ബോഡി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ മണിയന്‍പിളള രാജു.

Image Credit: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ

കൊച്ചിയില്‍ ‘അമ്മ’ യുടെ ജനറല്‍ ബോഡി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ഇടവേള ബാബു.

Image Credit: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ

കൊച്ചിയില്‍ ‘അമ്മ’ യുടെ ജനറല്‍ ബോഡി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ശ്വേത മേനോന്‍.

Image Credit: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ

കൊച്ചിയില്‍ ‘അമ്മ’ യുടെ ജനറല്‍ ബോഡി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ജയസൂര്യ, സിദ്ദിഖ്.

Image Credit: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ

കൊച്ചിയില്‍ ‘അമ്മ’ യുടെ ജനറല്‍ ബോഡി യോഗത്തില്‍ നിന്ന്.

Image Credit: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ

കൊച്ചിയില്‍ ‘അമ്മ’ യുടെ ജനറല്‍ ബോഡി യോഗത്തില്‍ നിന്ന്.

Image Credit: റോബർട്ട് വിനോദ് ∙ മനോരമ