ജെ.പി.നഡ്ഡ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമി ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയപ്പോൾ

content-mm-mo-web-stories 6pmlfd5evlrtuf11h34a264up4 3ho0552qrjs22arv3s33cu299e content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 minister-web-stry

തിരുവനന്തപുരം കണ്ണമൂലയിലെ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമി ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയെ സ്വീകരിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം കണ്ണമൂലയിലെ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമി ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ. എൻഎസ്എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റുമായ എം. സംഗീത് കുമാർ സമീപം.

തിരുവനന്തപുരം കണ്ണമൂലയിലെ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമി ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ.

തിരുവനന്തപുരം കണ്ണമൂലയിലെ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമി ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡയെ സ്വീകരിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം കണ്ണമൂലയിലെ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമി ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ.

തിരുവനന്തപുരം കണ്ണമൂലയിലെ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പി സ്വാമി ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തിയ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ.