ത്യാഗസ്മരണയിൽ ബലിപെരുന്നാൾ

content-mm-mo-web-stories eid-celebration content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 9j1te3840t6gidjld8euhl59d 2bf9dk4j4nho5mfir560i2c716

ത്യാഗത്തിന്റെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും മഹത്വവും സന്ദേശവും വിളിച്ചോതി വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു

ആത്മാർഥതയും അർപ്പണവും വിളിച്ചോതി ബലിപെരുന്നാൾ

കാപട്യവും പ്രകടനപരതയും ഏറിവരുന്ന കാലത്ത്, ആത്മാർഥതയും അർപ്പണവും വിളിച്ചോതുന്നു ബലിപെരുന്നാൾ....

അകലങ്ങളില്ലാത്ത സാമൂഹികഘടനയും വിവേചനങ്ങളില്ലാത്ത മാനവികതയുമാണ് ബലിപെരുന്നാൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.

സ്രഷ്ടാവിനെ വിസ്മരിക്കുന്നതോ ധർമത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു ആഘോഷവും ഇസ്‌ലാമിലില്ല.