കൊല്ലംകോട് നെടുമണിയിലെ ഗ്രാമഭംഗി

nature-beauty-kollengode-nedumani content-mm-mo-web-stories 1874io2ou6o0bg5he99u5jqni5 content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 l6mdcmtbq6gbc06lbeuse7fpc

കൊല്ലംകോട് നെടുമണി ഭാഗത്തെ ഗ്രാമഭംഗി

Image Credit: ഗിബി സാം ∙ മനോരമ

കൊല്ലംകോട് നെടുമണി ഭാഗത്തെ ഗ്രാമഭംഗി.

Image Credit: ഗിബി സാം ∙ മനോരമ

കൊല്ലംകോട് നെടുമണി ഭാഗത്തെ ഗ്രാമഭംഗി.

Image Credit: : ഗിബി സാം ∙ മനോരമ

കൊല്ലംകോട് സീതാർകുണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച.

Image Credit: ഗിബി സാം ∙ മനോരമ

കൊല്ലംകോട് സീതാർകുണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച.

Image Credit: ഗിബി സാം ∙ മനോരമ

കൊല്ലംകോട് സീതാർകുണ്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച.

Image Credit: ഗിബി സാം ∙ മനോരമ

കൊല്ലംകോട് ചിങ്ങംചിറയിലെ ആൽമരം.