ഹെൽമെറ്റ്‌ വേണ്ട, സീറ്റ്ബെൽറ്റും, സുഖയാത്ര

content-mm-mo-web-stories 68rjeh9rdkocl7p4512eo9guk9 8sltmh9gmjn74e3153ql8cpor content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 cycle-travel-thiruvananthapuram

ഇന്റലിജന്റ്സ്: ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജന്റ്സ് ക്യാമറകൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു യാത്ര. ഹെൽമെറ്റ്‌വേണ്ട, സീറ്റ്ബെൽറ്റ് വേണ്ട, തീപിടിച്ച ഇന്ധനം വേണ്ട, സുഖയാത്ര. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിന്നൊരു ദൃശ്യം.

ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജന്റ്സ് ക്യാമറകൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു യാത്ര

ഹെൽമെറ്റ്‌വേണ്ട, സീറ്റ്ബെൽറ്റ് വേണ്ട, തീപിടിച്ച ഇന്ധനം വേണ്ട, സുഖയാത്ര

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിന്നൊരു ദൃശ്യം.

ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജന്റ്സ് ക്യാമറകൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു യാത്ര. ഹെൽമെറ്റ്‌വേണ്ട, സീറ്റ്ബെൽറ്റ് വേണ്ട, തീപിടിച്ച ഇന്ധനം വേണ്ട, സുഖയാത്ര

ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജന്റ്സ് ക്യാമറകൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു യാത്ര. ഹെൽമെറ്റ്‌വേണ്ട, സീറ്റ്ബെൽറ്റ് വേണ്ട, തീപിടിച്ച ഇന്ധനം വേണ്ട, സുഖയാത്ര. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിന്നൊരു ദൃശ്യം.