ജയ്പുർ രൂപതയുടെ ബിഷപ്പായി മാർ.ജോസഫ്

22t99f3oe46sf7qo8vn2emcor4 content-mm-mo-web-stories mar-joseph-kallarakkal-bishop-of-jaipur-diocese 29jr7pf7c1i6k9qsi3kqevj7ub content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

ഇനി തലവൻ: ജയ്പൂർ രൂപതയുടെ ബിഷപ്പായി സ്ഥാനമേറ്റ ശേഷം രാജസ്ഥാനിലെ പരമ്പരാഗത തലപ്പാവണിഞ്ഞ് പൊതു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മാർ ജോസഫ് കല്ലറയ്ക്കലിനോടു (വലത്തുനിന്ന് രണ്ടാമത്) തമാശ പങ്കിടുന്നു

ജയ്പൂരിൽ മാർ ജോസഫ് കല്ലറയ്ക്കലിന്റെ മെത്രാഭിഷേക ചടങ്ങിനു ശേഷമുള്ള പൊതു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബിഷപ്പുമാരടക്കമുള്ളവരെ രാജസ്ഥാനിലെ പരമ്പരാഗത തലപ്പാവണിയിച്ച് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ജയ്പൂരിൽ മാർ ജോസഫ് കല്ലറയ്ക്കലിന്റെ മെത്രാഭിഷേക ചടങ്ങിനു ശേഷമുള്ള പൊതു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബിഷപ്പുമാരടക്കമുള്ളവരെ രാജസ്ഥാനിലെ പരമ്പരാഗത തലപ്പാവണിയിച്ച് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പുർ രൂപതയുടെ പുതിയ മെത്രാനായി നിയമിതനാകുന്ന മാർ ജോസഫ് കല്ലറയ്ക്കലിന്റെ അഭിഷേക ചടങ്ങിൽ നിന്ന്.

രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പുർ രൂപതയുടെ പുതിയ മെത്രാനായി നിയമിതനാകുന്ന മാർ ജോസഫ് കല്ലറയ്ക്കലിന്റെ അഭിഷേക ചടങ്ങിൽ നിന്ന്.

രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പുർ രൂപതയുടെ പുതിയ മെത്രാനായി നിയമിതനാകുന്ന മാർ ജോസഫ് കല്ലറയ്ക്കലിന്റെ അഭിഷേക ചടങ്ങിൽ നിന്ന്.