ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇല്ലംനിറ

5ug1jda3rj9fnnvjefavco611m content-mm-mo-web-stories temple-illamnira-thrissur content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 2vlq0cs9o41larfnah4471qugf

ദേശമംഗലം കൊണ്ടയൂര്‍ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന ഇല്ലം നിറ

വീരസ്ഥാനം വിരുട്ടാണം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന ഇല്ലം നിറ

കുണ്ടന്നൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന ഇല്ലംനിറ

മുണ്ടത്തിക്കോട് പാതിരിക്കോട്ടുകാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ഇല്ലംനിറ

വാഴാലിക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ഇല്ലം നിറ

ചേലക്കര വെങ്ങാനെല്ലൂർ ശിവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇല്ലംനിറയ്ക്കു കതിർ കറ്റകൾ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു