ഡോൺ കിഹോത്തെ കഥകളി

content-mm-mo-web-stories margi-golden-jubilee-celebration 7lagdj4vvcppv8ph7cummsc0h1 2nn1rbmmeujv7npugfmqe2jvmt content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

ഡോൺ കിഹോത്തെ കഥകളിയുടെ പ്രദർശനോദ്ഘാടനവും മാർഗി കലാകേന്ദ്രത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനും.

ഡോൺ കിഹോത്തെ കഥകളി

ഡോൺ കിഹോത്തെ കഥകളിയുടെ പ്രദർശനോദ്ഘാടനവും മാർഗിയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷവും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുന്നു.

ഡോൺ കിഹോത്തെ കഥകളിയുടെ പ്രദർശനോദ്ഘാടനവും മാർഗിയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷവും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുന്നു.

ഡോൺ കിഹോത്തെ കഥകളിയുടെ പ്രദർശനോദ്ഘാടനവും മാർഗിയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷവും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുന്നു.

ഡോൺ കിഹോത്തെ കഥകളിയുടെ പ്രദർശനോദ്ഘാടനവും മാർഗിയുടെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷവും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുന്നു.