ലയങ്ങളുടെ നവീകരണം ഓണം കഴിഞ്ഞ്

814gra865s67mrug642dlr27k content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 1sc40l7vbbdpg3u2tvfh1rdst9 bonakkad-web-stry

ബോണക്കാട് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ലയങ്ങള്‍.

പഴയ ഗ്യാരിജ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം കാടു പിടിച്ച നിലയിൽ.

ലയങ്ങളുടെ നവീകരണം ഓണം കഴിഞ്ഞെന്ന് മന്ത്രിമാർ; വെൽഫെയർ സ്കീം കൊണ്ടു വരുമെന്നും വാഗ്ദാനം.

ബോണക്കാട് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ലയങ്ങള്‍.

ബോണക്കാട് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ലയങ്ങള്‍.