ഏക സിവിൽകോഡിനും മണിപ്പൂർ വംശഹത്യയ്ക്കും എതിരെ

content-mm-mo-web-stories udf-state-committee-meeting i6r907a4lbmjto7adpva9coth 7ctscc8a46lv08v3gbje53g7ac content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

ഏക സിവിൽകോഡിനും മണിപ്പൂരിലെ വംശഹത്യയ്ക്കും എതിരെ യുഡിഎഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുസ്വരതാ സംഗമത്തിൽ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളായ പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, വി.ഡി.സതീശൻ.

ഏക സിവിൽകോഡിനും മണിപ്പൂരിലെ വംശഹത്യയ്ക്കും എതിരെ യുഡിഎഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുസ്വരതാ സംഗമത്തിൽ വി.ഡി.സതീശൻ.

ഏക സിവിൽകോഡിനും മണിപ്പൂരിലെ വംശഹത്യയ്ക്കും എതിരെ യുഡിഎഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുസ്വരതാ സംഗമത്തിൽ യുഡിഎഫ് നേതാക്കള്‍.

ഏക സിവിൽകോഡിനും മണിപ്പൂരിലെ വംശഹത്യയ്ക്കും എതിരെ യുഡിഎഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുസ്വരതാ സംഗമത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല.

ഏക സിവിൽകോഡിനും മണിപ്പൂരിലെ വംശഹത്യയ്ക്കും എതിരെ യുഡിഎഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുസ്വരതാ സംഗമത്തിൽ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളായ പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, വി.ഡി.സതീശൻ.

ഏക സിവിൽകോഡിനും മണിപ്പൂരിലെ വംശഹത്യയ്ക്കും എതിരെ യുഡിഎഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുസ്വരതാ സംഗമത്തിൽ പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി.

ഏക സിവിൽകോഡിനും മണിപ്പൂരിലെ വംശഹത്യയ്ക്കും എതിരെ യുഡിഎഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുസ്വരതാ സംഗമത്തിൽ എം.എം.ഹസ്സൻ.