നാമജപ യാത്ര

content-mm-mo-web-stories lvdat1jti54sbvkqhej5skkhk nss-protest content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 ncmvqv6av2jige5o3o81tblcm

സ്പീക്കർ എ.എൻ ഷംസീറിന്റെ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനായി എൻഎസ്എസ് നടത്തിയ നാമജപ യാത്ര

സ്പീക്കർ എ.എൻ ഷംസീറിന്റെ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനായി എൻഎസ്എസ് തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക് യൂണിയൻ പാളയം ഗണപതി ക്ഷേത്രനടയിൽനിന്ന് കിഴക്കേക്കോട്ട പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രനടയിലേക്ക് എൻഎസ്എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം. സംഗീത്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ നാമജപ യാത്ര.

സ്പീക്കർ എ.എൻ ഷംസീറിന്റെ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനായി എൻഎസ്എസ് തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക് യൂണിയൻ പാളയം ഗണപതി ക്ഷേത്രനടയിൽനിന്ന് കിഴക്കേക്കോട്ട പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രനടയിലേക്ക് എൻഎസ്എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം. സംഗീത്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ നാമജപ യാത്ര.

സ്പീക്കർ എ.എൻ ഷംസീറിന്റെ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനായി എൻഎസ്എസ് തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക് യൂണിയൻ പാളയം ഗണപതി ക്ഷേത്രനടയിൽനിന്ന് കിഴക്കേക്കോട്ട പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രനടയിലേക്ക് എൻഎസ്എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം. സംഗീത്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ നാമജപ യാത്ര.

സ്പീക്കർ എ.എൻ ഷംസീറിന്റെ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനായി എൻഎസ്എസ് തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക് യൂണിയൻ പാളയം ഗണപതി ക്ഷേത്രനടയിൽനിന്ന് കിഴക്കേക്കോട്ട പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രനടയിലേക്ക് എൻഎസ്എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം. സംഗീത്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ നാമജപ യാത്ര.

സ്പീക്കർ എ.എൻ ഷംസീറിന്റെ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനായി എൻഎസ്എസ് തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക് യൂണിയൻ പാളയം ഗണപതി ക്ഷേത്രനടയിൽനിന്ന് കിഴക്കേക്കോട്ട പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രനടയിലേക്ക് എൻഎസ്എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം. സംഗീത്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ നാമജപ യാത്ര.