രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രമേള

content-mm-mo-web-stories iffk-web-stry 12gav1aiv9cs5u5hk0kr7k99lb 5sl15cjcq012a19oba1qs0djqm content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

തിരുവനന്തപുരത്ത് കൈരളി–ശ്രീ–നിള തിയറ്ററിൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രമേള നഗരിയിൽ നിന്ന്

തിരുവനന്തപുരത്ത് കൈരളി–ശ്രീ–നിള തിയറ്ററിൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രമേള നഗരിയിൽ നിന്ന്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രമേള മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് കൈരളി–ശ്രീ–നിള തിയറ്ററിൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രമേള നഗരിയിൽ നിന്ന്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് കൈരളി–ശ്രീ–നിള തിയറ്ററിൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രമേള നഗരിയിൽ നിന്ന്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് കൈരളി–ശ്രീ–നിള തിയറ്ററിൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്രമേള നഗരിയിൽ നിന്ന്.