കഥകളി ആചാര്യന്റെ സ്മരണാർഥം

content-mm-mo-web-stories 2501fh4r3n4l76s0qjgd2eh8i8 in-memory-of-vasudevan-namboothiri 79rq2e51g1a0mar76vcvjdnkhd content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

നെല്ലിയോട് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സ്മരണാർഥം സൂര്യ ഗണേശത്തിൽ ഡോ.ജാനകി നായർ, കലാഭാരതി വാസുദേവൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

സൂര്യ ഗണേശത്തിൽ ഡോ.ജാനകി നായർ, കലാഭാരതി വാസുദേവൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നു

നെല്ലിയോട് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സ്മരണാർഥം സൂര്യ ഗണേശത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച കഥകളി

നെല്ലിയോട് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സ്മരണാർഥം സൂര്യ ഗണേശത്തിൽ ഡോ.ജാനകി നായർ, കലാഭാരതി വാസുദേവൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നു

നെല്ലിയോട് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സ്മരണാർഥം സൂര്യ ഗണേശത്തിൽ ഡോ.ജാനകി നായർ, കലാഭാരതി വാസുദേവൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നു

നെല്ലിയോട് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സ്മരണാർഥം സൂര്യ ഗണേശത്തിൽ ഡോ.ജാനകി നായർ, കലാഭാരതി വാസുദേവൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നു

നെല്ലിയോട് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സ്മരണാർഥം സൂര്യ ഗണേശത്തിൽ ഡോ.ജാനകി നായർ, കലാഭാരതി വാസുദേവൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നു

നെല്ലിയോട് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സ്മരണാർഥം സൂര്യ ഗണേശത്തിൽ ഡോ.ജാനകി നായർ, കലാഭാരതി വാസുദേവൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് കഥകളി അവതരിപ്പിക്കുന്നു