രാഹുലിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്

content-mm-mo-web-stories 3q2pgg4vocaukl24v46as01b3d return-rahul-gandhi 25cmcmgl0c9fjhhffvh5qeurbj content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

ലോക്സഭാ അംഗത്വം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപിക്ക് കെപിസിസി നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് എത്തിയ പ്രവർത്തകർ

ലോക്സഭാ അംഗത്വം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപിക്ക് കെപിസിസി നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് എത്തിയ പ്രവർത്തകർ.

ലോക്സഭാ അംഗത്വം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപിക്ക് കെപിസിസി നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് എത്തിയ പ്രവർത്തകർ.

ലോക്സഭാ അംഗത്വം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപി കെപിസിസി നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ പ്രവർത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു.

ലോക്സഭാ അംഗത്വം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വയനാട് മണ്ഡലത്തിൽ കെപിസിസി നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപി.

ലോക്സഭാ അംഗത്വം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപിക്ക് കെപിസിസി നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ നിന്ന്.

ലോക്സഭാ അംഗത്വം പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ശേഷം വയനാട് മണ്ഡലത്തിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപിക്ക് കെപിസിസി നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ നിന്ന്.