രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ

content-mm-mo-web-stories 1qbisi4nkot2hujpvf6sk55cqg rahul-wayanad content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 6t1aqvvfks1ash8b8bfuobcitt

നല്ലൂർനാട് ഗവ. ട്രൈബൽ ആശുപത്രിയിൽ എച്ച് ടി വൈദ്യുതി കണക്‌ഷൻ ഉദ്ഘാടനത്തിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപിയെത്തിയപ്പോൾ കാത്തുനിന്നവരുടെ ആവേശം.

നല്ലൂർനാട് ഗവ. ട്രൈബൽ ആശുപത്രിയിൽ എച്ച് ടി വൈദ്യുതി കണക്‌ഷൻ ഉദ്ഘാടനത്തിന് രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപിയെത്തിയപ്പോൾ കാത്തുനിന്നവരുടെ ആവേശം

നല്ലൂർനാട് ഗവ. ട്രൈബൽ ആശുപത്രിയിൽ എച്ച് ടി വൈദ്യുതി കണക്‌ഷൻ ഉദ്ഘാടനത്തിനു ശേഷം മടങ്ങുന്നതിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ തടിച്ചുകൂടിയ കുട്ടികൾ.

കമ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ഡിസെബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കാൻ കോടഞ്ചേരിയിൽ എത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപി തന്നെ കാണാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നവർ.

കമ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ഡിസെബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കാൻ കോടഞ്ചേരിയിൽ എത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപി തന്നെ കാണാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നവർ.

കമ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ഡിസെബിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിക്കാൻ കോടഞ്ചേരിയിൽ എത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി എംപി തന്നെ കാണാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നവർ.