ചിത്രപ്രദർശനം

t5gaqirs1eftlq9so4rof5dgq content-mm-mo-web-stories 2ln1sp5s5gkgu5c14dpm80gm4p art-exhibition-tvm content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

ഫ്രഞ്ച് സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ചിത്രകാരൻ കെ.പി.തോമസിന്റെ പ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന്

ചിത്രകാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ദി വൺ ഇന്ത്യൻ ആർട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം കെ.സി.എസ്. പണിക്കർ ആർട്ട്‌ ഗാലറിയിൽ നടത്തുന്ന ‘സിംഫണി ഓഫ് കളേഴ്സ്’ ചിത്രപ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന്. 20 കലാകാരന്മാരുടെ അൻപതോളം ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിനുള്ളത്.‌

ഫ്രഞ്ച് സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ചിത്രകാരൻ കെ.പി.തോമസിന്റെ പ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന്.

ഫ്രഞ്ച് സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ചിത്രകാരൻ കെ.പി.തോമസിന്റെ പ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന്.

‘സിംഫണി ഓഫ് കളേഴ്സ്’ ചിത്രപ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന്. 20 കലാകാരന്മാരുടെ അൻപതോളം ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിനുള്ളത്.‌

ചിത്രകാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ദി വൺ ഇന്ത്യൻ ആർട്ട്‌ തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം കെ.സി.എസ്. പണിക്കർ ആർട്ട്‌ ഗാലറിയിൽ നടത്തുന്ന ‘സിംഫണി ഓഫ് കളേഴ്സ്’ ചിത്രപ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന്. 20 കലാകാരന്മാരുടെ അൻപതോളം ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിനുള്ളത്.‌