രാജ്ഭവനിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം

content-mm-mo-web-stories 4j8lhjeg3fcv7hmglm9fbcg8fk 74nbs4bm21dkptu0bp94l0kdnj rajbhavan-independence-day-celebration content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ

ഗവർണർക്കൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം കോട്ടൻഹിൽ എൽപി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ

ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ

രാജ്ഭവനിൽ ​ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പതാക ഉയർത്തി

കുട്ടികൾ ദേശഭക്തി ഗാനം ആലപിക്കുന്നു

ഗവർണർ മധുരം വിതരണം ചെയ്യുന്നു

WEBSTORIES