നാടാകെ ഒാണാഘോഷം

5i3m9ilnaakiqq7i7nrajmng2 content-mm-mo-web-stories onam-celebration content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 5eotsd1iullsklnugollo9eono

ഗവ. കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിൽ ഉൗഞ്ഞാൽ ആടി ആഘോഷിക്കുന്ന കുരുന്നുകൾ

അത്തം എത്തിയതോടെ നാടാകെ ഒാണാഘോഷവും തുടങ്ങി. ഗവ. കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിൽ ഉൗഞ്ഞാൽ ആടി ആഘോഷിക്കുന്ന കുരുന്നുകൾ.

അത്തം എത്തിയതോടെ നാടാകെ ഒാണാഘോഷവും തുടങ്ങി. ഗവ. കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിൽ ഉൗഞ്ഞാൽ ആടി ആഘോഷിക്കുന്ന കുരുന്നുകൾ.

അത്തം എത്തിയതോടെ നാടാകെ ഒാണാഘോഷവും തുടങ്ങി. ഗവ. കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിൽ ഉൗഞ്ഞാൽ ആടി ആഘോഷിക്കുന്ന കുരുന്നുകൾ.

അത്തം എത്തിയതോടെ നാടാകെ ഒാണാഘോഷവും തുടങ്ങി. ഗവ. കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിൽ ഉൗഞ്ഞാൽ ആടി ആഘോഷിക്കുന്ന കുരുന്നുകൾ.

അത്തം എത്തിയതോടെ നാടാകെ ഒാണാഘോഷവും തുടങ്ങി. ഗവ. കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിൽ ഉൗഞ്ഞാൽ ആടി ആഘോഷിക്കുന്ന കുരുന്നുകൾ.

Web Stories