ഓർമകൾക്കൊപ്പം...

content-mm-mo-web-stories shvgd3mi8n8alkj5ce28fgl85 chandy-ommen-web-story content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 7e8j2nb6p22a6qjadf00j6rhc1

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ വിട്ടിട്ടില്ല, പിന്നെയാ... തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിനിടയിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നവർ

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ വിട്ടിട്ടില്ല, പിന്നെയാ... തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിനിടയിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നവർ.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ വിട്ടിട്ടില്ല, പിന്നെയാ... തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിനിടയിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നവർ.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ വിട്ടിട്ടില്ല, പിന്നെയാ... തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിനിടയിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നവർ.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ വിട്ടിട്ടില്ല, പിന്നെയാ... തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിനിടയിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നവർ.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ വിട്ടിട്ടില്ല, പിന്നെയാ... തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിനിടയിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നവർ.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ വിട്ടിട്ടില്ല, പിന്നെയാ... തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിനിടയിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നവർ.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ വിട്ടിട്ടില്ല, പിന്നെയാ... തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിനിടയിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നവർ.