പത്തുദിക്കും തങ്കലാക്കി..

palliyodam-web-stry content-mm-mo-web-stories 310g01ek6v6aqvvcaom351ef76 content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 5b3trbm1ea85noiubtiv1lvdmh

കാട്ടൂർ കരയുടെ പുത്തൻ പള്ളിയോടം പമ്പാ നദിയിൽ നീരണഞ്ഞപ്പോൾ.

Image Credit: നിഖിൽരാജ് ∙ മനോരമ

കാട്ടൂർ കരയുടെ പുത്തൻ പള്ളിയോടം പമ്പാ നദിയിൽ നീരണഞ്ഞപ്പോൾ.

Image Credit: നിഖിൽരാജ് ∙ മനോരമ

കാട്ടൂർ കരയുടെ പുത്തൻ പള്ളിയോടം പമ്പാ നദിയിൽ നീരണഞ്ഞപ്പോൾ.

Image Credit: നിഖിൽരാജ് ∙ മനോരമ

കാട്ടൂർ കരയുടെ പുത്തൻ പള്ളിയോടം പമ്പാ നദിയിൽ നീരണഞ്ഞപ്പോൾ.

Image Credit: നിഖിൽരാജ് ∙ മനോരമ

കാട്ടൂർ കരയുടെ പുത്തൻ പള്ളിയോടം പമ്പാ നദിയിൽ നീരണഞ്ഞപ്പോൾ.

Image Credit: നിഖിൽരാജ് ∙ മനോരമ

കാട്ടൂർ കരയുടെ പുത്തൻ പള്ളിയോടം പമ്പാ നദിയിൽ നീരണഞ്ഞപ്പോൾ.

Image Credit: നിഖിൽരാജ് ∙ മനോരമ