ത്രസിപ്പിച്ച് പുലിക്കളി, ആർത്തിരമ്പി ജനക്കൂട്ടം

31nmbcnn3i1ujgors3alpqoriv content-mm-mo-web-stories puli-kali-web-story al5o17nre7inmanboj00uou9r content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

‌ചിങ്ങച്ചൂടിനെ വകവയ്ക്കാതെ അരമണിക്കിലുക്കത്തിനും ചെണ്ട മേളത്തിനുമൊപ്പം ചുവടുവച്ച് ഇരുന്നൂറിലേറെ പുലികൾ.

ഓണാഘോഷത്തിനു സമാപനം കുറിച്ചു തൃശൂരിൽ നടന്ന പുലിക്കളിയിൽ നിന്ന്.

ഓണാഘോഷത്തിനു സമാപനം കുറിച്ചു തൃശൂരിൽ നടന്ന പുലിക്കളിയിൽ നിന്ന്.

ഓണാഘോഷത്തിനു സമാപനം കുറിച്ചു തൃശൂരിൽ നടന്ന പുലിക്കളിയിൽ നിന്ന്.

ഓണാഘോഷത്തിനു സമാപനം കുറിച്ചു തൃശൂരിൽ നടന്ന പുലിക്കളിയിൽ നിന്ന്.

ഓണാഘോഷത്തിനു സമാപനം കുറിച്ചു തൃശൂരിൽ നടന്ന പുലിക്കളിയിൽ നിന്ന്.