വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ്...

3ou4bct8ltd11q11gs7m7jb91v content-mm-mo-web-stories 7c5ub3vp9oemhb3112o706bshp thanks-to-the-voters-chandy-oommen content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എത്തിയപ്പോൾ

പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എത്തിയപ്പോൾ.

പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എത്തിയപ്പോൾ.

പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എത്തിയപ്പോൾ.

പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എത്തിയപ്പോൾ.

പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എത്തിയപ്പോൾ.

Web Stories