തെളിവാണ് കയ്യിൽ..

4eiu4d7i2s2cjk2nmkcr13b0u4 content-mm-mo-web-stories 56ck2oh4t9c0tr03p5sbt4up5p content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 seenamol-shows-the-documents-and-asks-why-i-was-put-in-jail

വായ്പാ കുടിശിക 2020ൽ തന്നെ പൂർണമായും അടച്ച രസീതുമായി അയ്മനം വരമ്പിനകം മാഞ്ചിറ വീട്ടിൽ എം.എസ്.സീനാമോൾ. തിരിച്ചടച്ചിട്ടും വായ്പയുടെ പേരിൽ ഒരു ദിവസം സീനാമോൾക്ക് ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നിരുന്നു

വായ്പാ കുടിശിക 2020ൽ തന്നെ പൂർണമായും അടച്ച രസീതുമായി അയ്മനം വരമ്പിനകം മാഞ്ചിറ വീട്ടിൽ എം.എസ്.സീനാമോൾ

തെളിവാണ് കയ്യിൽ..ആരുടെ തെറ്റിനാണു എന്നെ ജയിലിലടച്ചത്?

വായ്പാ കുടിശിക 2020ൽ തന്നെ പൂർണമായും തിരിച്ചടച്ചിട്ടും വായ്പയുടെ പേരിൽ ഒരു ദിവസം സീനാമോൾക്ക് ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു

വായ്പാ കുടിശിക 2020ൽ തന്നെ പൂർണമായും അടച്ചതിന്റെ രേഖകൾ

വായ്പാ കുടിശിക 2020ൽ തന്നെ പൂർണമായും അടച്ചതിന്റെ രേഖകൾ

Web Stories