തീരം അടുക്കുന്നു, വികസനക്കപ്പൽ

content-mm-mo-web-stories 1g15n0jcof39ksaf50rbil98dj 1u7ubo47ntkdoguoc0n0cbq91s vizhinjam-port content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്തിലെ പണി പൂർത്തിയാകുന്ന റീഫർ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ.

വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്തിൽ എത്തിയ ടഗ് ഷിപ്പ്

വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്തിന്റെ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഏരിയക്കു സമീപം പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്തിന്റെ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഏരിയക്കു സമീപം പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു

വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടം

വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്തേക്കുളള്ള ക്രെയിനുകളുമായി ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹായ് തുറമുഖത്തു നിന്നു പുറപ്പെട്ട ഷെൻഹുവ 15 എന്ന കപ്പൽ

വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്തേക്കുളള്ള ക്രെയിനുകളുമായി ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹായ് തുറമുഖത്തു നിന്നു പുറപ്പെട്ട ഷെൻഹുവ 15 എന്ന കപ്പൽ

Web Stories