ഭാഗ്യം വിൽക്കുന്നവർ...

content-mm-mo-web-stories 3ihq26nlfl251lr103r3purd97 1ceinnk6i79bl9fl9ct3eeq73p content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 lottery-sellers-onam-bumper

ഓണം ബംപർ ഒന്നാം സമ്മാനത്തിനർഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിറ്റ, വാളയാർ ഡാം റോഡിലെ കടയ്ക്കു മുന്നിൽ നടന്ന ആഘോഷം

Image Credit: മനോരമ

ഓണം ബംപർ ഒന്നാം സമ്മാനത്തിനർഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിറ്റ, വാളയാർ ഡാം റോഡിലെ കടയിൽ ഇന്നലെ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാനെത്തിയവരുടെ തിരക്ക്.

Image Credit: മനോരമ

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ലോട്ടറി വിൽപന നടത്തുന്ന കെ.പി.ശാന്തക്കുട്ടി

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ലോട്ടറി വിൽപന നടത്തുന്ന ശിവദാസപ്പണിക്കർ

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ലോട്ടറി വിൽപന നടത്തുന്ന കലാ സന്തോഷ്

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ലോട്ടറി വിൽപന നടത്തുന്ന മുരളീധര മല്ലൻ

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ലോട്ടറി വിൽപന നടത്തുന്ന വി.ടി.ജോസ്

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ലോട്ടറി വിൽപന നടത്തുന്ന ടി.കെ.രാജപ്പൻ

Web Stories