‘സർക്കാരല്ലിത് കൊള്ളക്കാർ’

content-mm-mo-web-stories 2r10j0hj2i4crs77ackicllrnr 6ubqdcilnpdv562noq325jakim content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 kerala-udf-lays-siege-to-state-secretariat-over-corruption-allegation

യുഡിഎഫ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധിക്കുന്നു

Image Credit: MANOJ CHEMANCHERI / Manorama

യുഡിഎഫിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധത്തിൽനിന്ന്.

Image Credit: MANOJ CHEMANCHERI / Manorama

യുഡിഎഫിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ .

Image Credit: MANOJ CHEMANCHERI / Manorama

യുഡിഎഫിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ.

Image Credit: MANOJ CHEMANCHERI / Manorama

യുഡിഎഫിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡ‍ി.സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Image Credit: MANOJ CHEMANCHERI / Manorama

Image Credit: MANOJ CHEMANCHERI / Manorama