സംസ്ഥാന കായിക മേളയിലെ താരങ്ങൾ

content-mm-mo-web-stories 7l6aclc6mjvgbhi5g8rt1vv4bq kerala-school-sports-meet-pictures content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 1eboh1fea78gnv9bel3pu7gbt5

തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച.

Image Credit: മനോരമ

തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

Image Credit: മനോരമ

തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

Image Credit: മനോരമ

തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ 110 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിൽ സ്വർണം നേടിയ പാലക്കാട് വടവന്നൂർ വിഎംഎച്ച്എസിലെ കെ.കിരൺ.

Image Credit: മനോരമ

തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

Image Credit: മനോരമ

തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

Image Credit: മനോരമ