തൊഴുത് പ്രാര്‍ഥിച്ച്...

content-mm-mo-web-stories 7el04oqvqo6aqnvp73u130gcn1 navratri-festival 3h9crcndc094cs08m2ebqsetjb content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

നവരാത്രി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൂജപ്പുര സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ തെ‍ാഴാനെത്തിയ ഭക്തർ.

നവരാത്രി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൂജപ്പുര സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ തെ‍ാഴാനെത്തിയ ഭക്തർ.

നവരാത്രി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൂജപ്പുര സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ തെ‍ാഴാനെത്തിയ ഭക്തർ.

നവരാത്രി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൂജപ്പുര സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ തെ‍ാഴാനെത്തിയ ഭക്തർ.

നവരാത്രി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൂജപ്പുര സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ തെ‍ാഴാനെത്തിയ ഭക്തർ.

നവരാത്രി ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൂജപ്പുര സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ തെ‍ാഴാനെത്തിയ ഭക്തർ.

Web Stories