വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെ ആദ്യ ചരക്കു കപ്പൽ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 18dk0fni2tln9ftnv45m7frdoh 19502uttqj98st8p6q5kgkk650 vizhinjam-port-ship

വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്ത് നിന്നൊരു കാഴ്ച.

വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്ത് നിന്നൊരു കാഴ്ച

വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്ത് നിന്നൊരു കാഴ്ച

വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്ത് നിന്നൊരു കാഴ്ച

വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്ത് നിന്നൊരു കാഴ്ച

പുതുമുഖം: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ക്രെയിനുകളുമായി ആദ്യ ചൈനീസ് ചരക്കുകപ്പൽ ‘ഷെൻഹുവ–15 ’ എത്തിയപ്പോൾ വാട്ടർ സല്യൂട്ട് നൽകി സ്വീകരിക്കുന്നു

Web Stories