കളമശേരിയില്‍ സ്ഫോടനം

content-mm-mo-web-stories 1ns4tv9jsqjtvvrvbspb32u9ql content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 kalamassery-bomb-blast-pictures 42obopjiqb3d0j1oe8b3b6ivmi

കളമശേരിയില്‍ യഹോവ സാക്ഷികളുടെ കൺവെൻഷൻ സെന്റില്‍ നടന്ന സ്ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്ന പുറത്തിറങ്ങി റോഡരുകില്‍ തളര്‍ന്നിരിക്കുന്നവർ.

Image Credit: റോബർട്ട് വിനോദ്.

കളമശേരിയില്‍ യഹോവ സാക്ഷികളുടെ കൺവെൻഷൻ സെന്റില്‍ നടന്ന സ്ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്ന പുറത്തിറങ്ങി റോഡരുകില്‍ തളര്‍ന്നിരിക്കുന്നവർ.

Image Credit: റോബർട്ട് വിനോദ്.

കളമശേരിയില്‍ യഹോവ സാക്ഷികളുടെ കൺവെൻഷൻ സെന്റില്‍ നടന്ന സ്ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്ന പുറത്തിറങ്ങി റോഡരുകില്‍ തളര്‍ന്നിരിക്കുന്നവർ.

Image Credit: റോബർട്ട് വിനോദ്.

കളമശേരിയില്‍ സ്ഫോടനം നടന്ന കൺവെൻഷൻ സെന്റർ. .

Image Credit: റോബർട്ട് വിനോദ്.

കളമശേരിയില്‍ സ്ഫോടനം നടന്ന കൺവെൻഷൻ സെന്റർ. .

Image Credit: റോബർട്ട് വിനോദ്.

കളമശേരിയില്‍ സ്ഫോടനം നടന്ന കൺവെൻഷൻ സെന്റർ. .

Image Credit: റോബർട്ട് വിനോദ്.

കളമശേരിയില്‍ സ്ഫോടനം നടന്ന കൺവെൻഷൻ സെന്റില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യതിരിക്കുന്ന കാറുകള്‍.

Image Credit: റോബർട്ട് വിനോദ്