കേരളീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നഗരത്തിൽ നടന്ന പുലികളി

content-mm-mo-web-stories 1fqoi5o2sblvahgt3pmp8ecc9p 36lfuk9qjpv4gkd1tbeltoech4 content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 keraleeyam-pulikali-pictures

കേരളീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നഗരത്തിൽ നടന്ന പുലികളി..

Image Credit: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ

കേരളീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി നഗരത്തിൽ നടന്ന പുലികളി വീക്ഷിക്കാനെത്തിയ യുവതി പുലികളി കലാകാരന്മാർക്കെ‍ാപ്പം.

Image Credit: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ

തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരളീയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനെ‍ാരുങ്ങിയ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിയെ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കുന്ന പെ‍ാലീസ് സംഘം.

Image Credit: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ

തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരളീയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനെ‍ാരുങ്ങിയ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയം.

Image Credit: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ

തിരുവനന്തപുരത്ത് സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിൽ സംഗീത കച്ചരി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി.

Image Credit: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ

തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരളീയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനെ‍ാരുങ്ങിയ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയം.

Image Credit: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ