കെഎസ്‌യു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്‍ച്ച്

3o5ivugdu3vvg6tkhs62j3aitj content-mm-mo-web-stories ksu-secretariat-march 6bo4dvm2n1gop58rrlc9q840kr content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023

തൃശൂര്‍ കേരളവര്‍മ കോളജിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി ആര്‍. ബിന്ദു രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചിനിടെ പ്രവർത്തകരെ മർദിച്ച പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്‌യു നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്‍ച്ച്

കെഎസ്‌യു നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്‍ച്ചിനുനേരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ ഒ‍ാട്ടോയിലിരുന്ന് കൗതുകത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടി.

തൃശൂര്‍ കേരളവര്‍മ കോളജിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി ആര്‍. ബിന്ദു രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചിനിടെ പ്രവർത്തകരെ മർദിച്ച പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്‌യു നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്‍ച്ചിനുനേരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ.

തൃശൂര്‍ കേരളവര്‍മ കോളജിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി ആര്‍. ബിന്ദു രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചിനിടെ പ്രവർത്തകരെ മർദിച്ച പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്‌യു നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്‍ച്ചിനുനേരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ

തൃശൂര്‍ കേരളവര്‍മ കോളജിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി ആര്‍. ബിന്ദു രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചിനിടെ പ്രവർത്തകരെ മർദിച്ച പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്‌യു നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്‍ച്ച്.

തൃശൂര്‍ കേരളവര്‍മ കോളജിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി ആര്‍. ബിന്ദു രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചിനിടെ പ്രവർത്തകരെ മർദിച്ച പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്‌യു നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്‍ച്ചിനുനേരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ

തൃശൂര്‍ കേരളവര്‍മ കോളജിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി ആര്‍. ബിന്ദു രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചിനിടെ പ്രവർത്തകരെ മർദിച്ച പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്‌യു നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്‍ച്ചിനുനേരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ

തൃശൂര്‍ കേരളവര്‍മ കോളജിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി ആര്‍. ബിന്ദു രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചിനിടെ പ്രവർത്തകരെ മർദിച്ച പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്‌യു നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്‍ച്ചിനുനേരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ

തൃശൂര്‍ കേരളവര്‍മ കോളജിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ മന്ത്രി ആര്‍. ബിന്ദു രാജിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് നടത്തിയ മാര്‍ച്ചിനിടെ പ്രവർത്തകരെ മർദിച്ച പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്‌യു നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്‍ച്ചിലുണ്ടായ സംഘർഷം.

Web Stories