ഭാസുരാംഗന്റെ വീട്ടിൽ ഇ.ഡി റെയ്ഡ്

content-mm-mo-web-stories 7kaiob5gka0tjlkjckvl8k7n3l 33pim8kr9qkkkcb33263ahequ content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 ed-raid-bhasurangans-house

കണ്ടല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ.ഭാസുരാംഗന്റെ പൂജപ്പുരയിലെ വാടക വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയപ്പോൾ.

കണ്ടല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ.ഭാസുരാംഗന്റെ പൂജപ്പുരയിലെ വാടക വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ

എൻ.ഭാസുരാംഗന്റെ പൂജപ്പുരയിലെ വാടക വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയപ്പോൾ

എൻ.ഭാസുരാംഗന്റെ പൂജപ്പുരയിലെ വാടക വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയപ്പോൾ

കണ്ടല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ.ഭാസുരാംഗന്റെ പൂജപ്പുരയിലെ വാടക വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയപ്പോൾ

കണ്ടല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ.ഭാസുരാംഗന്റെ പൂജപ്പുരയിലെ വാടക വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയപ്പോൾ

കണ്ടല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ.ഭാസുരാംഗന്റെ പൂജപ്പുരയിലെ വാടക വീട്ടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയപ്പോൾ

Web Stories