വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനതല ശിശു ദിനാഘോഷം തിരുവനന്തപുരത്ത്

content-mm-mo-web-stories childrens-day-celebration-in-trivandrum 1gjseo415frebtdo1b6tdg74bv content-mm-mo-web-stories-local-features content-mm-mo-web-stories-local-features-2023 7ckjlrrer0gc503q57h6iq6jpl

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനതല ശിശു ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് സമ്മാനിച്ച ഉജ്ജ്വലബാല്യം പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച കുട്ടികൾ

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനതല ശിശു ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് സമ്മാനിച്ച ഉജ്ജ്വലബാല്യം പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച കുട്ടികൾ.

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനതല ശിശു ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് സമ്മാനിച്ച ഉജ്ജ്വലബാല്യം പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച കുട്ടികൾ.

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനതല ശിശു ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് സമ്മാനിച്ച ഉജ്ജ്വലബാല്യം പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ച കുട്ടികൾ.

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനതല ശിശു ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ഉജ്ജ്വലബാല്യം പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ.

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനതല ശിശു ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഉജ്ജ്വലബാല്യം പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ നിന്ന്.

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനതല ശിശു ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഉജ്ജ്വലബാല്യം പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ നിന്ന്.

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനതല ശിശു ദിനാഘോഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Image Credit: റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ ∙മനോരമ